.

نواگرام

از تتلو عذرخواهی میکنم که انقدر دیر شخصیت و کارهاشو آنالیز کردم

از تتلو عذرخواهی میکنم که انقدر دیر شخصیت و کارهاشو آنالیز کردم