ایمان قیاسی

ایمان قیاسی از سال ۱۳۸۲ به عنوان نوازنده با امیر تاجیک همکاری کرد. با نوازندگی ساز پرکاشن مطرح شد و به مرور در کنسرت امیر تاجیک به عنوان همخوان نیز فعالیت نمود.

اواخر سال ۱۳۸۳ تولید اولین آلبومش را آغاز و نام «شام آخر» را برای این آلبوم انتخاب کرد.

«شام آخر» اواخر سال ۱۳۸۵ منتشر شد.