سعید خراطها

سعید خراطها دارای مدرک کارشناس ارشد برنامه ریزی، دکتری مردم شناسی و دکتری اقتصاد، نویسنده و پژوهشگر حوزه آسیبها و مسایل اجتماعی و مدیر برنامه های وحید و مجید خراطها است.