نویسنده: بیتا یاری

چرا نیمی انکار می شوند؟!

بیتا یاری

فروغِ بی‏‌فروغ!

بیتا یاری

زمانه در تغییر است

بیتا یاری