ویدیو کنسرت آهنگ دنیای واروونه از رضا یزدانی

شهیار کبیری

ویدیو کنسرت آهنگ دنیای واررونه از رضا یزدانی
اجرا شده در کنسرت ۲۰سال با رضا یزدانی در تاریخ یکم اسفندماه ۹۷ 

دیدگاه شما