گفت و گو با سینا و سحاب علم (دومین قسمت از برنامه نواهنگ)

علیرضا صفرنژاد

برنامه نوآهنگ که به بررسی هنر موسیقی از زبان نوازندگان و آهنگسازان میپردازد، در این قسمت به گفتگو با سینا و سحاب علم پرداخته است.

دیدگاه شما